Årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte 2017 i Stockholmskretsen av Sällskapet Trädgårdsamatörerna

Lördagen den 11 mars, 13:00
Anmälan (för kaffe med dopp) till: margareta.plate@gmail.com

Plats: Östermalms föreningsråds lokaler, Valhallavägen 148

 

Dagordning

§ 1. Val av ordförande för mötet

§ 2. Val av sekreterare för mötet

§ 3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

§ 4. Dagordningens godkännande

§ 5. Justering av röstlängden

§ 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna året

§ 8. Revisor(erna)s berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser

§ 10. Förekommande val av ordförande och övriga ledamöter till styrelsen för 2 år, suppleanter till styrelsen för 1 år, samt eventuella fyllnadsval.

 

Motioner ska vara inlämnade till Margareta Plate senast den 18 februari.

 

kallelse-2017.pdf